ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2561  และแผ่นพับหลักสูตรฝึกอบรม  อนึ่ง ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และไม่ถือเป็นวันลาตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหรือสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  สำนักงานศึกษาต่อเนื่อง  โทรศัพท์ 0 2524 7716-18  

Read more