แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มของส่วนงานย่อย  –แบบ CSA     แบบติดตาม ปย.2     ปย.1     ปย.2 แบบฟอร์มของหน่วยรับตรวจ  –แบบติดตาม ปอ.3     ปอ.1     ปอ.2     ปอ.3 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน  1  2  3  4  5  6

Read more