การอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่4 และรุ่นที่5

มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา  ขอเชิญผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5  และขอความกรุณากรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มการาคม 2561  ➡การบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่4และรุ่นที่5

Read more

การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8

โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ได้กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะด้านการบริหารและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบริหารที่มาเข้ารับการพัฒนามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ระหว่างเดือนมีนาคม-กรากฎาคม 256 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ส่งใบสมัคร ก.พ.7 และกรอบแนวคิดการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study-IS) ส่งภายในวันที่ 17

Read more

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง อ้างถึง 1.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่

Read more

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่องการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจะดำเนินงานโครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเป็นประจักษ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ที่ประพฤติปฏิบัติตน ได้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเป็นประจักษ์ โดยมีเอกสารต้องแนบมาด้วย 1.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  จำนวน 1 ชุด

Read more

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 (สำเนา)

(สำเนา) รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  3/2560 วันพุธที่  17  สิงหาคม  2560  เวลา  08.00  น.   ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร   แชร์สิ่งนี้ :

Read more