ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ  ➡ไฟล์ดาวน์โหลด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

แจ้งรายการโอนเงินเข้า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายการโอนเงินเข้า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  ➡ไฟล์รายการโอนเงิน-วันที่-27-ธันวาคม-2562 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561

คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ➡ ไฟล์คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ลำปาง เขต3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ของ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี 2562

เรื่อง  การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ของ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ หนังสือนำส่ง                  

Read more

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ณ วันที่  30  กันยายน  2562 ➡ไฟล์รายละเอียดประกอบรายการบัญชี แชร์สิ่งนี้ :

Read more