การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในปี พ.ศ.2561

➡ ไฟล์หนังสือราชการ ที่ ศธ 04133/ว 3491 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ➡ ไฟล์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แชร์สิ่งนี้ :

Read more