รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  3/2561 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา  09.00  น. ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์รายงานการประชุมฯครั้งที่3-2561

Read more

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ สัญจรอำเภอเมืองปาน

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สัญจรอำเภอเมืองปาน ครั้งที่  2/2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  เวลา  13.00  น. ณ  ห้องประชุม โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ➡รายงานการประชุมฯครั้งที่2-2561 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การจัดทำรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา (แบบ พฐ.12) ปีการศึกษา 2561

➡ แบบ พฐ.12 ➡ แบบ พฐ.12-1(บัญชีผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนประถมและมัธยม) คำอธิบาย ➡ แบบ พฐ.12-2(บัญชีรายชื่อแจ้งเด็กในเขตทีไม่ส่งเด็กเข้าเรียน) ➡ แบบ พฐ.12-3(แบบรายงานเด็กนอกมาเข้าเรียน) ➡ แบบ พฐ.12-4(แบบสรุปการรับนักเรียน) แชร์สิ่งนี้ :

Read more

เอกสารแนบการปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือประเมินนักเรียน ➡ Student-1                                    

Read more