ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร   กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” รุ่นที่ 2  โดยกำหนดโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่  26 – 27  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมไดมอนด์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  โดยกำหนดโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  1  รุ่น  ระหว่างวันที่  20 – 21  กรกฎาคม  2562  ณ

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.สระบุรี เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 1 เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศขอแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนบ้านวังใหม่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหม่ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ➡ไฟล์ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหม่ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ด้วย ชมรมและส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แจ้งว่า  ได้จัดการอบรมครู  เพื่อให้ครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา  วิธีสอน  และมีนวัตกรรมที่ทำให้หารสอนสนุก  มีความสุขในการสอน  และยังเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถานบันคุรุพัฒนา  โดยกำหนดการและรายละเอียดดังนี้ 1.  เรื่อง  “การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้”  ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น  วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2562 2. 

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์

โครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ รายละเอียดตามส่งที่ส่งมาด้วย ➡ไฟล์แนบประชาสัมพันธ์โครงการ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ระดับปริญญาโท 1.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 2.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก 1.  หลักสูตร 

Read more