การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จำดำเนินการให้บริการการทอดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยเป็นการทอดสอบเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครู  ทั้ง 4 ด้าน 1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.  การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.  การวัดและประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท.  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2562  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 1 – 2  มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีเกมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา

Read more

การประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  แจ้วว่า กำหนดจัด  “งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st  New  Education  Paradigms  Conference : NEPCon)”  ระหว่างวันที่ 1 –

Read more

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ DigiEng Teacher Challenge 2018

ด้วย  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินโครงการ  DigiEng Teacher Challenge 2018  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน  และพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกับภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน  ซึ่งผลงานที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยกำหนดให้ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าว  ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.thictyouth.com/digieng  ภายในวันที่  18  มกราคม  2562  จากนั้น 

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)

สำนักงานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา  และชมนิทรรศการ  ในวันศุกร์ที่  25  มกราคม  2562  เวลา  8.00-16.30 น.  ณ. หอประชุมสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 

Read more

การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ”

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ” รุ่นที่1  ในวันเสาร์ที่  26  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง  จังหวัดลำปาง รุ่นที่2  ในวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ 

Read more

การอบราเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยดภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

บริษัท  อิงลิซออนไลน์ จำกัด  แจ้งว่า  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการEOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยดภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร  ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904

ด้วยจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ของร้านจิตอาสา 904 เช่น  เสื้ออุ่นไอรัก  แก้วกาแกแฟ  ร่ม  กระเป๋าจิตอาสา  ส.ค.ส.  สายรัดข้อมือ  สมุดไดอารี่  “บ้นทึกแห่งความสุข”  โดยสั่งจองภายในวันที่  16  มกราคม  2562  ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป  4 หลักสูตร  หลักสูตรๆละ  30 ชั่วโมง  จำนวน 30 คน 1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ทุกวันเสาร์ 2.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ทุกวันอาทิตย์ 3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC 

Read more