เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562)

ไฟล์ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562) ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ  และเอกสารการสมัครได้ที่https://www.dmcr.go.th/information/intranet ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้  จึงถึงวันพฤหัสบดีที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้

Read more

แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานผู้สื่อข่าวส่วนกลาง ประจำจังหวัดลำปาง

ศูนย์ช่องข่าวลำปาง  ขอแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานผู้สื่อข่าวส่วนกลาง  ประจำจังหวัดลำปาง 1.  นางสาวรัตนา  ธะนะคำ  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย  โมเดิร์นไนนท์ทีวี ช่อง9,  ผู้จัดการ,  ไทยโพสต์ ฯลฯ  และบรรณาธิการเพจช่องข่าวลำปาง ฯลฯ  โทร.  090-9569615,  081-9506391  E-mail : rattmcot5522@gmail.com

Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  จากเดิม  อยู่ที่  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็น  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  โดยมีข้อมูลติดต่อราชการ  ดังนี้ 1.  นายจีระพงษ์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง 2.  ที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  ภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  เลขที่ 15  ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย

Read more

แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เป็น “โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง”

ด้วย  โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ขอนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง  และขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย  “ส.ธ”  ประดิษฐานบนอาคารอำนวยการ  เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร  ผู้ป่วย  และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ  โดยสำนักพระราชวังนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  พระราชทานชื่อใหม่  “โรงพยาบาลเวชชารักษ์  ลำปาง”  (หมายถึงโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่รักษาทางการแพทย์แห่งจังหวัดลำปาง)  และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย 

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการขอสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  แจ้ได้จัดกิจกรรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ดังนี้ 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เรียนผ่านการ  รู้ผ่านใจ  ด้วยเคล็ดลับ  Coaching  สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21”  ระหว่างวันที่ 11-12  มีนาคม  2562  เวลา 08.30

Read more

การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562

เชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562  สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการประกวดและรายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานตามลิงค์นะคะ   คู่มือการประกวดฯ https://goo.gl/9q78LZ รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงาน   https://goo.gl/tRBspJ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่6

ด้วย  สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  (นบก.ศธ) รุ่นที่6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อเตรียมความพร้อมนักบริหารระดับกลาง  สู่นักบริหารระดับสูง  เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่  5 มีนาคม  2562

Read more

การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019”

สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “APPS FOR THAILAND 4.0” คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนในสังกัด สพฐ.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6  จำนวนนักเรียนทีม 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่1”

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  ได้กำหนดจัดงาน  “เดินหน้า  สกสค.  ครั้งที่1”  ในระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562  ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นสมาชิก  ช.พ.ค

Read more