การจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม  สนับสนุนให้สคครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ  แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ที่ตอบโจทย์ความต้องการจำเป็นของพื้นที่  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  20 ปี  (พ.ศ.2560-2579)  และส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านเว็บไซต์https://www.nrms.go.th/ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ เอกสารแนะนำแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดที่เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์  หรือบุคคลอื่นที่เป็นศิษเก่า  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี  มีความประพฤติเหมาะสม  สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์  “ศึกษาศาสตร์สร้างครู  ครูสร้างชาติ  ตามรอยพระบาทพระราชบิดา”  ตามคุณสมบัติที่กำหนด  พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ➡ ไฟล์โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น50ปี ศึกษาศาสตร์

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่5 ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ ห้องธานี โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ดังกล่าว มีค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมการอบรม และส่งแบบตอบรับ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21”  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ศุภรดา  เกษร 02-4410602-8 ต่อ 1417, น.ส. ปุณยวีร์  อิสริยะพร ต่อ 1422 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 14 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้

Read more

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรม เกียรติประวัติอันดีงามตลอดจนอุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง เพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 มาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/๒nqL๘gt ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบเสนอชื่อฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18

สถาบันพระปกเกล้า  ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในการกำกับของรัฐสภา  ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาส่งให้สถาบันพระปกเกล้าต่อไป สำหรับค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการศึกษาเบิกจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าพาหนะในการเดินทาง เบิกจากงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาต้นสังกัด  ➡ ใบสมัครฯหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่11

ด้วย สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาแล้วหลักสูตรดังกล่าว  เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  ขอเชิญบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ในวันที่  13 – 14  กันยายน  2561  ณ ห้องธานีโรงแรม เอส.ตี.อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  มีค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท  พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมการอบรม  และส่งแบบตอบรับ  ภายในวันที่

Read more

ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

➡ ไฟล์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น แชร์สิ่งนี้ :

Read more