ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยกำหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ระยะที่  1  ระหว่างวันที่  15 – 22  สิงหาคม  2562  ณ สถาบันพัฒนาครู

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด  ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของ หจก.เพื่อครู

หจก.เพื่อครู  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ  ให้โรงเรียนในสังกัดและผู้สนใจพิจารณาหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร สามารถดูรายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย  ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดังต่อไปนี้ วันเสาร์ที่  13  กรกฎาคม  2562 ➡   เรื่อง  “การสอนภาษาไทยในชั้นอนุบาลและประถมศึกษา”  ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา วันอาทิตย์ที่  14  กรกฎาคม  2562 ➡  

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา”

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ระหว่างวันที่  1 – 2  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  13  พฤษภาคม – 28  มิถุนายน  2562  (เรียนทุกวันศุกร์  ระหว่าง เวลา  07.00 – 20.00 น.  และวันเสาร์ 

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร  “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  2  รุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900  บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) รุ่นที่1  ระหว่างวันที่  8 – 9  มิถุนายน  2562  ณ

Read more

สพฐ ประกาศ กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ ประกาศ กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ➡ ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศรายชื่อฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more