ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า  ด้วย สพฐ.แจ้ว่า  สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระในกำกับของประธานรัฐสภา  ได้กำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับบริหารระดับสูง รุ่งที่ 22  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ 12  มีนาคม 2561  ถึงวันอังคารที่ 24  เมษายน 2561  และเปิดการศึกษาหลักสูตรในวันที่

Read more

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2561  และแผ่นพับหลักสูตรฝึกอบรม  อนึ่ง ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และไม่ถือเป็นวันลาตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหรือสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  สำนักงานศึกษาต่อเนื่อง  โทรศัพท์ 0 2524 7716-18  

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจำปี2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจำปี2561  และส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในจุดอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านตั้งอยู่  และให้ส่งใบสมัครถึงฝ่ายบริหาร  ผลิตภัณฑ์  การตลาด  และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1  ทางโทรสารหมายเลข 0 2299 8769 หรือ 0 2279 0086  ภายในวันศุกร์ที่

Read more

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง http://118.174.65.131/lpsci/ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้าเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ผู้ส่นใจสามารถรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมสรุปจำนวนโครงการวิจัยจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทางไปรษณีย์  และทาง e-mail ที่ researchgroup.obec@gmail.com ภายในวันที่ 16  มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแลกเป้า ภายในวันที่

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำ 2561 ระหว่างวันที่ 24-25  มีนาคม 2561 ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://youngpilot.innoobec.com/ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้สนับสนุนค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th International Conference on Education (ICE 2018) and The 14 th National Conference “Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education”

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ  กำหนดจัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th International Conference on Education (ICE 2018) and The 14

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์สือใหม่ให้ถูกใจเด็กวัยฝันในศตวรรษที่ 21”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์สือใหม่ให้ถูกใจเด็กวัยฝันในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 26-27  เมษาขน 2561  เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3  ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่1  “50 ปี ศึกษาศาสตร์  สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่”  The 1st CMU Annual Conference in Education (CMU ACE 2018) “

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ผู้สนใจสามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่ http://www.edulpru.com/eduresearch/  ภายในวันที่ 1 เมษายน

Read more