การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)

สำนักงานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา  และชมนิทรรศการ  ในวันศุกร์ที่  25  มกราคม  2562  เวลา  8.00-16.30 น.  ณ. หอประชุมสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 

Read more

การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ”

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ” รุ่นที่1  ในวันเสาร์ที่  26  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง  จังหวัดลำปาง รุ่นที่2  ในวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ 

Read more

การอบราเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยดภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

บริษัท  อิงลิซออนไลน์ จำกัด  แจ้งว่า  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการEOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยดภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร  ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904

ด้วยจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ของร้านจิตอาสา 904 เช่น  เสื้ออุ่นไอรัก  แก้วกาแกแฟ  ร่ม  กระเป๋าจิตอาสา  ส.ค.ส.  สายรัดข้อมือ  สมุดไดอารี่  “บ้นทึกแห่งความสุข”  โดยสั่งจองภายในวันที่  16  มกราคม  2562  ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป  4 หลักสูตร  หลักสูตรๆละ  30 ชั่วโมง  จำนวน 30 คน 1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ทุกวันเสาร์ 2.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ทุกวันอาทิตย์ 3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC 

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่7-รุ่นที่10

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประชาสัมพันธ์กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่7-รุ่นที่10  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) รุ่นที่1  ระหว่างววันที่  16-17  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด 

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฏหมายระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561” รุ่นที่1 -รุ่นที่4

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประชาสัมพันธ์กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฏหมายระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561” รุ่นที่1 -รุ่นที่4  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) รุ่นที่1  ระหว่างววันที่  16-17  กุมภาพันธ์  2562 

Read more

ประชาสัมพันธ์การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่9

ด้วย สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถานบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ได้กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง  กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่9  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีสมรรถนะด้านการบริหารและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบริหารที่มาเข้ารับการพัฒนามีคุณสมบ้ติพร้อมที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 สพฐ  ได้ขอให้ สพท.  แจ้งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  ส่งใบสมัคร ก.พ.7  และกรอบแนวคิดการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล(Individual 

Read more

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 6th International Conference on Education(ICE 2019) and The 15 th National Conference “Creative Paradigms towards Internationalizing Education”

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย  ระดับชาติและนานาชาติ  The 6th International  Conference  on  Education(ICE 2019)  and  The 15 th  National  Conference  “Creative  Paradigms  towards  Internationalizing Education” 

Read more