ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)

ด้วย  โครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  แก่ครู  อาจารย์  นักเรียน  และผู้สนใจในสถานศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ด้วยโครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาขอต่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนและอาจารย์  ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกซึ่งในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โครงการฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้ครู  อาจารย์ที่มีความตั้งใจและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

ด้วยศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563  โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง  และดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ  ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคม  ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างอยิ่งต่อการศึกษาของชาติ  ผู้ที่สนใจร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลในการยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ  ➡ ไฟล์ประกาศ  และจัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน 

Read more

ประชาสัมพันธ์อบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประชาสัมพันธ์อบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้ วันเสาร์ที่  16  พฤศจิกายน  2562 ➡ เรื่อง  “การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3” วันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  2562 ➡เรื่อง  “การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digial Thailand Big Bang 2019”

ด้วย  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ  “Digial Thailand Big Bang 2019”   ให้โรงเรียนในสังกัด  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code  ที่แนบมาพร้อมนี้ ➡ ไฟล์แนบ หรือลงทะเบียนผ่า https://bb2019.digitalthailandbigbang.com/en แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ด้วย  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่  3 – 4  ภาคเรียนที่  2/2562  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป  ตามรายละเอียดที่แนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัดเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม. : M.Ed. )  และระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ( ปร.ด. : Ph.D. )  ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ขอมอบสิทธิพิเศษให้ส่วนลดค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  กรมสามัญศึกษา  จำกัด 

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 Intemational Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competiton”

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 Intemational Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competiton”  โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและส่งผลงานได้ระหว่างวันที่  28  ตุลาคม  –  8 

Read more

ขอเชิญตอบแบบสำรวจภาระหนี้สิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญตอบแบบสำรวจภาระหนี้สิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์  https://survey-debt.otepc.go.th/?fbclid=IwAR2W8N6LLzHOT83AVpICWhxqBPTvpCD4XLQopNtoeqBtIbUQD3TiM0_DUZQ หรือ  ทาง QR Code เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ณ วันที่  30  กันยายน  2562 ➡ไฟล์รายละเอียดประกอบรายการบัญชี แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  นำโดย  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  2562  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง  ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง  ตำบลพระบาท 

Read more