เสือลำปาง 3 เชิญชวนนักปั่นทุกท่านมา ” ปั่น ชม ชิม ช่วยเด็กน้อยด้อยโอกาส” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561

  เสือลำปาง 3 เชิญชวนนักปั่นทุกท่านมา ” ปั่น ชม ชิม ช่วยเด็กน้อยด้อยโอกาส” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ค่าลงทะเบียน 200 บาท  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sualampang3bike/ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3

คุณสุธีร์ ประถมวาลย์ และคณะ ตัวแทน คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3 โดยมีนายทศพร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง คณะครู

Read more

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่  9-13  สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกนด์  และบางกอกคอนเวนชัน  เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ 

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ รอบที่2

ด้วย  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งว่า ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูประจำการที่ได้ผ่านการรับของจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว เพื่อสอนงานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการอบรมวงเงิน  10,000 บาท(คูปองครู)  เป็นทุนพัฒนาตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล  และกำหนดการ  Shopping  รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2561  ในระบบ  Training  obec.go.th 

Read more

ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สพฐ. แจ้งว่า กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561  ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน หลักสูตรดังกล่าวเรียน 2 ปี โดย สพฐ. สนับสนุนวงเงินไม่เกินปีการศึกษาละ

Read more

การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน”

ด้วยโครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แจ้งว่าได้กำหนดให้มีกิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” โดยมีความเชื่อว่าครูเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการเนื้อเรื่องจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการเรียนรู้กลุุ่มสาระต่างๆ หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แพร่หลายและทั่วถึงนักเรียนได้มากที่สุด ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า จะจัดอบรมพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมองและการอ่านเขียน การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน การสอนวรรณคดี และอ่านเพื่อสอบ GAT, PAT และ O-NET โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้ วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

Read more

(ย้อนหลัง) รายการพุธเช้า….ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า….ข่าวสพฐ ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขอเชิญ…ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ในระบบ E-budget ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุม ณ สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม 1 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อำเภอวังเหนือ เวลา 09.00 น. –

Read more