บทคัดย่อ รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน

ชื่อผลงานวิชาการ     รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน ผู้รายงาน                     นายนคินทร์  ภูริพงษ์ หน่วยงาน                    โรงเรียนบ้านไร่  ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 3 ปีที่ประเมิน                   ปีการศึกษา  2559 บทคัดย่อ                     

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเรียนรู้ไปกับสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง เรียนรู้ไปกับสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้รายงาน     ศิริขวัญ  เพชรสุก ปีการศึกษา  2559 ไฟล์เอกสารแนบบทคัดย่อ 

Read more

ชมบันทึกการประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอน วิทย์-คณิต ย้อนหลัง

การประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้รายงาน       วิไลวรรณ  ทองใบ ปีการศึกษา    2558 ไฟล์ดาวน์โหลดบทคัดย่อ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

                           แบบบันทึกเรื่องเล่าจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานที่เป็นเลิศ            

Read more

การบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คนต้นเรื่อง : นายธงชัย  ทำนา  ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เล่า ขอแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมา  ผู้เล่าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในหน่วยการเรียนรู้ พื้นฐานทางเรขาคณิต และได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง  โดยกำหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยเน้นการปฏิบัติ(Active Learning)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการ AL ผู้สอน  นายธงชัย  ทำนา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการ ชั้นที่สอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สมบัติของจำนวนนับ

Read more

บันทึกเรื่องเล่าจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ:ด้านการจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์

บันทึกเรื่องเล่าจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ด้าน การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ คนต้นเรื่อง : นายธงชัย  ทำนา  ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา  กลุ่มเครือข่ายทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ข้าพเจ้า นายธงชัย  ทำนา  ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา  ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอเรียนว่า การที่ข้าพเจ้าออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เส้นทางความสำเร็จรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more

นโยบาย กิจกรรม 5 ส น้อมสู่การปฏิบัติ

นโยบาย กิจกรรม 5ส กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดังนี้ ส1 : สะสาง คือการแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไปโดยกำหนดขั้นตอนไว้ 3 ขั้นตอนประกอบด้วย สำรวจเอกสารทุกอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง แยกเอกสารที่ดำเนินการแล้วใส่แฟ้มจัดเก็บ ขจัดเอกสารที่ไม่จำเป็นออก ส2 : สะดวก คือการจัดเก็บสิ่งของต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อความ สะดวกปลอดภัย

Read more