บทคัดย่อรายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง    รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน    นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา ตำแหน่ง    ครูวิทยฐานะ  ชำนาญการ หน่วยงาน    โรงเรียนแจ้คอนวิทยา  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา  2562 บทคัดย่อ    ไฟล์บทคัดย่อครูสาวิตรี 

Read more

บทคัดย่อรายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Vegas สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง  รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Vegas สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน  นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงาน  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ  ไฟล์บทคัดย่อนายภาณุวัฒน์ แชร์สิ่งนี้

Read more

บทคัดย่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยทั้ง 7 ชนิด โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยทั้ง 7 ชนิด โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ผู้รายงาน  นางปวีณา  ปันทา ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ชุดประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ชุดประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน  นายเกษม  หน่อโอย ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงาน  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา  2560 บทคัดย่อ 

Read more

การส่งเสริมทักษะอาชีพด้วยกระบวนการ PBL

คนต้นเรื่อง : นางสาวสาวิตรี วรพิทย์เบญจา  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง กระบวนการและจุดเน้นในการดำเนินงาน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของโรงเรียนในฝันอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ทางโรงเรียนมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงวางแผนงานและออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความมีวินัย

Read more

อยากทำภาพยนตร์สั้นต้องทำอย่างไร

กว่าจะเป็นภาพยนตร์สั้น คนต้นเรื่อง : นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล  ผอ.โรงเรียนบ้านต้นงุ้น อ.เมืองปาน จ.ลำ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปางเขต 3  มีความสนใจในการทำภาพยนตร์สั้นเป็นอย่างมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนของให้ผู้เรียนได้พัฒนาขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ในเมื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้นนักเน้นหนาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้ การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ) หรือ Active Learning

Read more

แนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาทางไกล

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ ดาวน์โหลดที่นี่ แชร์สิ่งนี้ :

Read more