การส่งเสริมทักษะอาชีพด้วยกระบวนการ PBL

คนต้นเรื่อง : นางสาวสาวิตรี วรพิทย์เบญจา  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง กระบวนการและจุดเน้นในการดำเนินงาน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของโรงเรียนในฝันอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ทางโรงเรียนมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงวางแผนงานและออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความมีวินัย

Read more

อยากทำภาพยนตร์สั้นต้องทำอย่างไร

กว่าจะเป็นภาพยนตร์สั้น คนต้นเรื่อง : นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล  ผอ.โรงเรียนบ้านต้นงุ้น อ.เมืองปาน จ.ลำ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปางเขต 3  มีความสนใจในการทำภาพยนตร์สั้นเป็นอย่างมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนของให้ผู้เรียนได้พัฒนาขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ในเมื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้นนักเน้นหนาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้ การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ) หรือ Active Learning

Read more

แนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาทางไกล

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ ดาวน์โหลดที่นี่ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

บทคัดย่อ รายงานการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

ชื่อเรื่อง          รายงานการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ผู้รายงาน       นายปัญญา  ใจหาญ หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 

Read more

บทคัดย่อ รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน

ชื่อผลงานวิชาการ     รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน ผู้รายงาน                     นายนคินทร์  ภูริพงษ์ หน่วยงาน                    โรงเรียนบ้านไร่  ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 3 ปีที่ประเมิน                   ปีการศึกษา  2559 บทคัดย่อ                     

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเรียนรู้ไปกับสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง เรียนรู้ไปกับสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้รายงาน     ศิริขวัญ  เพชรสุก ปีการศึกษา  2559 ไฟล์เอกสารแนบบทคัดย่อ 

Read more

ชมบันทึกการประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอน วิทย์-คณิต ย้อนหลัง

การประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้รายงาน       วิไลวรรณ  ทองใบ ปีการศึกษา    2558 ไฟล์ดาวน์โหลดบทคัดย่อ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

                           แบบบันทึกเรื่องเล่าจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานที่เป็นเลิศ            

Read more

การบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คนต้นเรื่อง : นายธงชัย  ทำนา  ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เล่า ขอแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมา  ผู้เล่าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในหน่วยการเรียนรู้ พื้นฐานทางเรขาคณิต และได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง  โดยกำหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย

Read more