บทคัดย่อรายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง    รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน    นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา ตำแหน่ง    ครูวิทยฐานะ  ชำนาญการ หน่วยงาน    โรงเรียนแจ้คอนวิทยา  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา  2562 บทคัดย่อ    ไฟล์บทคัดย่อครูสาวิตรี 

Read more

บทคัดย่อรายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Vegas สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง  รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดทำวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Vegas สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน  นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงาน  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ  ไฟล์บทคัดย่อนายภาณุวัฒน์ แชร์สิ่งนี้

Read more

บทคัดย่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยทั้ง 7 ชนิด โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยทั้ง 7 ชนิด โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ผู้รายงาน  นางปวีณา  ปันทา ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ชุดประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ เสริมประสบการณ์ชุดประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน  นายเกษม  หน่อโอย ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงาน  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา  2560 บทคัดย่อ 

Read more

บทคัดย่อ รายงานการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

ชื่อเรื่อง          รายงานการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ผู้รายงาน       นายปัญญา  ใจหาญ หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 

Read more

บทคัดย่อ รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน

ชื่อผลงานวิชาการ     รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กองปิน ผู้รายงาน                     นายนคินทร์  ภูริพงษ์ หน่วยงาน                    โรงเรียนบ้านไร่  ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 3 ปีที่ประเมิน                   ปีการศึกษา  2559 บทคัดย่อ                     

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเรียนรู้ไปกับสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง เรียนรู้ไปกับสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้รายงาน     ศิริขวัญ  เพชรสุก ปีการศึกษา  2559 ไฟล์เอกสารแนบบทคัดย่อ 

Read more

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังแก้ววิทยา  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผู้รายงาน       วิไลวรรณ  ทองใบ ปีการศึกษา    2558 ไฟล์ดาวน์โหลดบทคัดย่อ แชร์สิ่งนี้ :

Read more