การประชุมดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผนได้การจัดการประชุม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ เขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)

คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ เขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแขม และโรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอวังเหนือ

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแขม และโรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอวังเหนือ วันที่ 7 มีนาคม 2561 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( Nation Test :NT)

นายชนินทร์ บุญมี รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( Nation Test :NT) วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.ในระยะเวลา 1 ปี

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 รับ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.ในระยะเวลา 1 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แชร์สิ่งนี้ :

Read more