“การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)”

“การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)” “เรื่องการให้ความรู้แนะนำและเสนอแนะในการบริหารจัดการอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)” ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอเมืองปาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอเมืองปาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอแจ้ห่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

“การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562”

“การประชุมคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ โครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562” ของ สพป.ลำปาง เขต 3 เพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30

Read more

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย DLIT เป็นสื่อที่เปิดสำหรับทุกคน (Open Resources) ครู

Read more

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV         สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวังไกลกังวล ประกอบด้วย  ห้องบันทึกรายการ 11 ห้อง ห้องส่งสัญญาณ ห้องควบคุมการสัญญาณ  ห้องผลิตรายการ  โรงเรียนที่ชมรายการถ่ายทอดสด คือโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โดยไม่คิดมูลค่า  แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอวังเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2#อำเภอวังเหนือ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

(ย้อนหลัง) รายการพุธเช้า….ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า….ข่าวสพฐ ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขอเชิญ…ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ในระบบ E-budget ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุม ณ สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม 1 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อำเภอวังเหนือ เวลา 09.00 น. –

Read more