บันทึกเรื่องเล่าจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ:ด้านการจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์

บันทึกเรื่องเล่าจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ด้าน การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ คนต้นเรื่อง : นายธงชัย  ทำนา  ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา  กลุ่มเครือข่ายทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ข้าพเจ้า นายธงชัย  ทำนา  ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา  ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอเรียนว่า การที่ข้าพเจ้าออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เส้นทางความสำเร็จรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more

นโยบาย กิจกรรม 5 ส น้อมสู่การปฏิบัติ

นโยบาย กิจกรรม 5ส กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดังนี้ ส1 : สะสาง คือการแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไปโดยกำหนดขั้นตอนไว้ 3 ขั้นตอนประกอบด้วย สำรวจเอกสารทุกอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง แยกเอกสารที่ดำเนินการแล้วใส่แฟ้มจัดเก็บ ขจัดเอกสารที่ไม่จำเป็นออก ส2 : สะดวก คือการจัดเก็บสิ่งของต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อความ สะดวกปลอดภัย

Read more

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)  มี ๕ รูปแบบ คือ ๑. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ ๒.

Read more