การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562

เชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562  สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการประกวดและรายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานตามลิงค์นะคะ   คู่มือการประกวดฯ https://goo.gl/9q78LZ รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงาน   https://goo.gl/tRBspJ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019”

สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “APPS FOR THAILAND 4.0” คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนในสังกัด สพฐ.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6  จำนวนนักเรียนทีม 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน

Read more

การส่งเสริมทักษะอาชีพด้วยกระบวนการ PBL

คนต้นเรื่อง : นางสาวสาวิตรี วรพิทย์เบญจา  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง กระบวนการและจุดเน้นในการดำเนินงาน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ได้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของโรงเรียนในฝันอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ทางโรงเรียนมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงวางแผนงานและออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความมีวินัย

Read more

อยากทำภาพยนตร์สั้นต้องทำอย่างไร

กว่าจะเป็นภาพยนตร์สั้น คนต้นเรื่อง : นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล  ผอ.โรงเรียนบ้านต้นงุ้น อ.เมืองปาน จ.ลำ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปางเขต 3  มีความสนใจในการทำภาพยนตร์สั้นเป็นอย่างมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนของให้ผู้เรียนได้พัฒนาขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ในเมื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้นนักเน้นหนาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้ การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ) หรือ Active Learning

Read more

แนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาทางไกล

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT คลิกดาวน์โหลดตามลิงค์นะคะ ดาวน์โหลดที่นี่ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

                           แบบบันทึกเรื่องเล่าจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานที่เป็นเลิศ            

Read more

การบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คนต้นเรื่อง : นายธงชัย  ทำนา  ครูโรงเรียนแจ้คอนวิทยา  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เล่า ขอแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการประชาธิปไตยเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมา  ผู้เล่าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในหน่วยการเรียนรู้ พื้นฐานทางเรขาคณิต และได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง  โดยกำหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยเน้นการปฏิบัติ(Active Learning)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการ AL ผู้สอน  นายธงชัย  ทำนา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการ ชั้นที่สอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 วิชาที่สอน  คณิตศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สมบัติของจำนวนนับ

Read more