การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่6

ด้วย  สพฐ.แจ้งว่า  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ  (นบก.ศธ) รุ่นที่6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อเตรียมความพร้อมนักบริหารระดับกลาง  สู่นักบริหารระดับสูง  เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่  5 มีนาคม  2562

Read more

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561

 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่  29  ตุลาคม  2561  เวลา  08.30  น. ณ ห้องประชุม1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่1”

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  ได้กำหนดจัดงาน  “เดินหน้า  สกสค.  ครั้งที่1”  ในระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562  ณ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นสมาชิก  ช.พ.ค

Read more