หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ➡ ไฟล์หนังสือราชการ1 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ2 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ3 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ4 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข”ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข”ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังต่อไปนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  2000

Read more

ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

ด้วย โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  การอบรมครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ และโครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ และโครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ➡ ไฟล์โครงการ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศรายชื่อได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่9 (GEPOT9)

ด้วยบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาเครื่องมือด้านการทดสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษแห่งแรกของไทยในชื่อ EOL System หรือระบบ EOL ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่9 (GEPOT9) ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  เข้าร่วมการทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน http://www.EngTest.net ณ ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

Read more