วันครู(อำเภอแจ้ห่ม)2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีวันครู อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

Read more

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 – 2561

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 – 2561 โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีนิทรรศการแสดงการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล พร้อมทั้งการสรุปและมอบโนบายการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้ นายสมบูรณ์

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)

สำนักงานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา  และชมนิทรรศการ  ในวันศุกร์ที่  25  มกราคม  2562  เวลา  8.00-16.30 น.  ณ. หอประชุมสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 

Read more

การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ”

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ” รุ่นที่1  ในวันเสาร์ที่  26  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง  จังหวัดลำปาง รุ่นที่2  ในวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ 

Read more

การอบราเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยดภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

บริษัท  อิงลิซออนไลน์ จำกัด  แจ้งว่า  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการEOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยดภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร  ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904

ด้วยจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ของร้านจิตอาสา 904 เช่น  เสื้ออุ่นไอรัก  แก้วกาแกแฟ  ร่ม  กระเป๋าจิตอาสา  ส.ค.ส.  สายรัดข้อมือ  สมุดไดอารี่  “บ้นทึกแห่งความสุข”  โดยสั่งจองภายในวันที่  16  มกราคม  2562  ตามรายละเอียดดังแนบ

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป  4 หลักสูตร  หลักสูตรๆละ  30 ชั่วโมง  จำนวน 30 คน 1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ทุกวันเสาร์ 2.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ทุกวันอาทิตย์ 3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC 

Read more